© Peter Sørensen    

Vejledning i brug af  RegneRobot.dk
Se eventuelt: Demo-videoer,
RegneRobot
er en matematik-editor og er beregnet til at hjælpe med at få en pænere opstilling samt automatisk beregning.
RegneRobot er især beregnet til at løse matematikopgaver ved gymnasialt C og B-niveau.
I RegneRobot findes en facilitet Guide & CAS, der hjælper med at løse opgaver.
RegneRobot forbedres hele tiden, og der kommer ofte ny version.


INDHOLD

 
Demo-videoer

 Indledning


 
Stort vindue

 
Symboler / specielle tegn 

 Ord 

 
Fed skrift / sænket og løftet skrift samt farver 

 Indsæt tabel / sildeben


 
Print

 Gem

 Gem som PDF

 Navigation
 

 Regneudtryk

 
Skriv hurtigt 

 
IT-format


 Send til aflevering

 
Enheder / benævnelser

 
Vinkler


 
Gem facit   (fx i et bogstav) 

 
Procent

 
Guide & CAS

 
    Regression  

 
    Residualplot

 
    Regression i Excel

 
Funktioner

 Indledning


I venstre kolonne
skriver du, hvad du vil udregne, typisk forklarende tekst eller en svarsætning.
Ved nogle opgaver benyttes kun venstre kolonne.
Du kan næsten skrive lige hvad du vil i venstre kolonne.
Hvis Du kommer til at slette noget i et felt eller skrive forkert, kan du taste Ctrl+z.


I midterste kolonne   kan du skrive et regneudtryk og eventuel enhed (benævnelse) (fx 5*1,20 kr) .
Hvis du skriver benævnelse, skal regneudtrykket og benævnelsen være adskilt af et mellemrum.
Der må ikke være mellemrum i selve regneudtrykket.
Hvis Du kommer til at slette noget i et felt eller skrive forkert, kan du taste Ctrl+z.


I kolonnen helt til højre  skriver du det antal decimaler, som resultatet (eller mellemresultatet) skal vises med,
og facit toner frem med eventuel benævnelse, idet regneudtrykket udregnes automatisk.
Hvis der ikke anføres antal decimaler benyttes enten 2 decimaler eller det antal decimaler, som sidst er indtastet i cellen.
Dog vil der ved automatiske beregninger benyttes 8 decimaler.


Et eksempel på indtastning


Stort vindue
Du udnytter skærmen bedre ved at taste funktionstasten F11.
Du får normal skærm igen ved at atter at taste F11.
Du får større tekst ved et par gange at taste Ctrl++, dvs holde Ctrl nede og taste +.
Du får mindre tekst ved et par gange at taste Ctrl+-, dvs holde Ctrl nede og taste -. Derved kan der komme flere ting med i skærmvinduet.
Symboler
Matematiske symboler skabes ved at benytte reserverede ord. Se tabellen nedenfor. Fx bliver 2pi() til .
Det er svært at huske alle reserverede ord. Derfor kan man nøjes med at klikke i knappen "Symboler" og derefter i det ønskede symbol.

 Symbol

Reserverede ord

  ∞

  UendeLig

  Stort U og L

 

  vinKel

  Stort K

  °

  °

  Kan også fås ved at taste Alt+148 på numerisk tastatur

  Δ

  DelTa

  Stort D og stort T

  π

  pi()

  Kan indgå i beregninger med værdien ca 3,14

  e

  E

  Kan indgå i beregninger værdien ca 2,72

  μ

  my

  Mellemrum både før og efter my

  %

  %

  Se forklaring nederfor.

  ‰

  ‰

  Kan ikke ingå i regneudtryk, men gerne i benævnelser.

  ±

  +-

  ≤

  <=

  ≥

  >=

  ·

  *

  /

  /

  Benyttes ved brøk.

Hvis der er flere størrelser i tæller eller nævner, benyttes parentes.

Eksempler: (5+3)/4 og (Vægt i kg)/(Højde i m)^2

  /  

  PR.

  Stort P og R. Mellemrum før og efter / . Benyttes ved benævnelser, fx: kr / kg  

  ^

  ^

  Ved potens. Fx bliver x^2 til x².   Mellemrum afslutter løftet skrift.

  _

  _

  Benyttes ved sænket skrift. Fx bliver x_1 til x1.   Mellemrum afslutter sænket skrift.

 

  KvRod()

  Fx bliver KvRod(7) til √7

  −√  

  nRod(;)

  Fx bliver nRod(3;5) til ³√5

  ∫

  InteGral

  Stort I og G


Se også skemaet i afsnittet: Regneudtryk

Fed skrift, sænket og løftet skrift samt farver

Fed skrift fås ved "<<fed>>" eller "<<bold>>" .   Eksempel:   <<fed>>|AC|=5     bliver til:   |AC|=5

Fed skift ophæves ved "<<ejfed>>" eller "<<nobold>>" eller fortsætter linjen ud.

Farver fås ved at skrive "<<rød>>, "<<blå>>", "<<brun>>", "<<grøn>>" eller "<<sort>>". De tilsvarende engelske ord kan også bruges. Farven fortsætter linjen ud elller indtil ny farve vælges.

Ofte vil man i venstre kolonne skrive en konklusion på et opgaveafsnit og indlede med teksten: "Konklusion:"
Når teksten "Konklusion:" skrives, vil den efterfølgende tekst dvs. konklusionen) automatisk blive skrevet med fed skrift.
Bemærk "Konklusion:" er med stort "K" og slutter med kolon ":" .

Ligeledes vil beregningsresultater komme i fed skrift.
Endelig vil der komme fed skrift efter teksterne  "<<Bold>>" og efter teksten "  =" (2 mellemrum og et lighedstegn). Det kan udnyttes, hvis man skriver et beregningsresultat i venstre kolonne.

Sænket skrift fås ved  _   og afsluttes med mellemrum eller regnetegn.   Eksempel:  A_1 B_1*5 bliver til A1 B1⋅5.

Løftet skrift fås ved  ^   og afsluttes med mellemrum eller regnetegn.   Eksempel:  5^2⋅5 bliver til 5²⋅5 .
Indsæt tabel / sildeben
Dette gøres ved at skrive ´::´ efter hvert tabelelement eller via CAS & Guide
I tabellen kan indsættes tal og bogstaver, men ikke regneudtryk.
Print og gem 
Ved at klikke i knappen "Print" , kan du printe din opgavebesvarelse i sædvanlig matematik-notation.
Du kan vælge printer på sædvanlig vis, og du har ved de fleste browsere (fx Google Chrome og MS Edge) mulighed for at vælge PDF og således gemme din opgavebesvarelse som en PDF-fil, fx på et USB-stik.

Sådan gemmes i matematik-format i et PDF-dokument
1) Klik i
2) Skift printer til ´Print som PDF´ eller ´Gem som PDF´.
3) Skriv et gemmenavn.

Sådan gemmes i IT-format enten i en e-mail eller i Notesblok
Du gemmer i en e-mail ved at klikke i ´Send´.
Du gemmer i Notesblok sådan:
1) Klik i knappen ´IT-format´ og så vil din matematik blive vist i IT-formatsamt samt et par klik-knapper.
2) Klik i knappen ´Marker IT-firkanten´
3) Tast: Ctrl+c og det markerede kopieres.
4) Tast derefter i fx Notesblok eller i en e-mail: Ctrl+v

Du kan konvertere fra IT-format tilbage til matematik-format ved at kopiere til IT-firkanten, der fås ved at klikke i knappen ´IT-format´ .
Navigation
Du navigerer ved piletaster, ved ´Enter´, ved ´Tab´, ved ´Esc´ og ved musen.


Regneudtryk
Regneudtryk skrives på næsten samme måde som i almindeligt regneark.
Se nedenstående skema.

Der må ikke optræde mellemrum i regneudtrykket.

Hvis du skriver benævnelse/enhed skal der være mellemrum lige efter regneudtrykket, før benævnelsen/enheden.   Fx 1,25*p kr
Det er mellemrummet, der adskiller enheden/benævnelsen fra selve regneudtrykket.


Man kan sige, det er mellemrummet, der fortæller computeren, at der kommmer en enhed/benævnelse.

Følgende skrivemåder benyttes (næsten som i Excel):

Sæt lig med

=
:=
=:

fx: a=7+3     eller a:=7+3

Gange

*
·

fx: 7*3     eller 7·3

Division

/

fx: 1/2      i stedet for ½

Potensopløfting:

^

fx: 5^2      i stedet for 5²

Sænket skrift:

_

fx: x_3      i stedet for x3

Kvadratrod

KvRod
Sqrt
^(1/2)
^0,5

fx:     KvRod(9),  
        Sqrt(9)
eller  9^0,5         i stedet for ²√9

n'te rod

nRod
^(1/n)

fx:     nRod(3;27)  Bemærk semicolon ;
eller 27^(1/3)       i stedet for ³√27

π

pi()
pi

fx: 2*pi()*5 = 2*pi*5 = 2·π·5
Kun pi() konverteres til det græske bogstav
π  

Almindelig logaritme

Log
Log10

fx: Log(10)=Log10(10)=1

Naturlig eksp.funktion

eksp
exp

fx: eksp(1) = exp(1) = e
og eksp(2) = exp(2) = e^2

Naturlig logaritme

Ln

fx: Ln(eksp(7)) = 7

Omvendte til Sinus       ( Sin-1 )

ArcSin
Sin^-1

fx: ArcSin(0,5) = Sin^-1(0,5) = 30°

Omvendte til Cosinus   ( Cos-1 )

ArcCos
Cos^-1

fx: ArcCos(1/2) = Cos^-1(1/2) = 60°

Omvendte til Tangens   ( Tan-1 )

ArcTan
Tan^-1

fx: ArcTan(1) = Tan^-1(1) = 45°

Skriv hurtigt
Det er meget hurtigt at skrive matematik med RegneRobot, fordi du kan skrive éndimensionalt.
Hvis du fx skal skrive følgende:

a 3 -

 . __
 2 

                     

Så skal du blot indtaste:

a^3-KvRod(2)

Og for at gøre indtastningen endnu hurtigere, har RegneRobot en autotekst-facilietet for nogle
hyppigt forekommende tekster, hvor du kan nøjes med at indtaste de to første bogstaver og tasten tasten ´F2´ .
Så indsættes teksten automatisk.
Hvis du fx taster tr og taster ´F2´ , så indsættes teksten TreKant som IT-format og Δ som Matematikformat.
De to bogstaver skal stå sidst i linjen.

Der er følgende autotekster:


  Forkor-
  telse  

   

  IT-format  

  Matematikformat  

 

  BI  

   

  <=>  

   

  Biimplikation

  BO   <<Bold>>   Resten af linjen i venstre kolonne bliver med fed skrift.

  CO  

   

  Cos()  

  Cos()

  DI   differentialkvotient   differentialkvotient   Stort D giver stort begyndelsesbogstav

  DE  

   

  DelTa  

  Δ  

  Ved IT-format:   Stort D og T

  EK  

   

  eksp()  

  eksp()  

  Naturlig eksponentialfunktion

  EN  

   

  <=>  

   

  Ensbetydende

  EX  

   

  exp()  

  exp()  

  Naturlig eksponentialfunktion

  FE   <<fed>>   Resten af linjen i venstre kolonne bliver med fed skrift.

  FO  

   

  ForskelligFra  

  ≠  

  Ved IT-format: 2 store F 

  GR  

   

  °  

   

  °

  Grader

  HA  

   

  ^ 

  ^

  Hat (Løftet skrift, fx ved eksponenter)

  HØ  

   

  HøjrePil  

  →  

  Højrepil

  IN  

   

  InteGral  

  ∫  

  Ved IT-format: Stort I og G

  KV  

   

  KvRod()  

  √  

  Kvadratrod

  LN  

   

  Ln()  

 

  Ln()

  Naturlig logaritme

  LI

 

  =

 

  =

 

  LO  

   

  Log()  

   

  Log()

  Almindelig logaritme, 10-tals-logaritmen

  LÆ   ||   ||  Benyttes ved længden af et linjestykke.

  MI  

   

  -  

  -

  Minus

  MU  

   

  ×  

   

  ×

  Multiplikation, engelsk

  NR  

   

  nRod(;)  

  __√  

  Den n´te rod, fx nRod(3;8)=2

  NU   ||   ||  Benyttes ved numerisk værdi.

  PI  

   

  pi()  

 

  Π

  Græsk bogstav. π = ca. 3,14

  PL  

   

  +  

  +

  Plus

  PR  

   

  ‰  

   

  ‰

  Promille

  SI  

   

  Sin()  

  Sin()  

  SK  

   

  /  

  /

  Skråstreg Bruges ved brøk

  SL  

   

  /  

  /

  Slash Bruges ved brøk

  SQ  

   

  Sqrt()  

  √  

  Kvadratrod

  TA  

   

  Tan()  

  Tan()  

  TI  

   

  ×  

   

  ×

  Times, engelsk gangetegn

  TR  

   

  TreKant  

  Δ  

  Ved IT-format: Stort T og K

  UE  

   

  UendeLig  

  ∞

  Ved IT-format: Stort U og L

  VI  

   

  vinKel  

 

  Ved IT-format: Stort K

  +-  

   

  ±  

  ±

  <=  

   

  <=>  

 

  **  

   

  ^  

  ^

  Løftet skrift, fx ved eksponenterOrd og eksotiske bogstaver:

  Forkor-
  telse
  IT- og Matematikformat
  ar   arbitrær    Stort AR og Ar giver stort begyndelsesbogstav.
  di   differentialkvotient    Stort DI  og Di giver stort begyndelsesbogstav.
  fo   forstørrelsesfaktor    Stort FO og Fo giver stort begyndelsesbogstav.
  fr   fremskrivningsfaktor    Stort FR og Fr  giver stort begyndelsesbogstav.
  hy   hypotenuse    Stort HY og Hy giver stort begyndelsesbogstav.
  ka   katete    Stort KA og Ka giver stort begyndelsesbogstav.
  KO   Konklusion:    Lille ko   og kO giver også sort begyndelsesbogstav. Bemærk ´:´
  PY   Pythagoras    Lille py   og pY giver lille begyndelsesbogstav.
  ae   æ    Stort AE og Ae giver stort Æ
  oe   ø    Stort OE og Oe giver stort Ø
  aa   å    Stort AA og Aa giver stort Å


Det er ligegyldigt, om de 2 bogstaver er med stort eller småt undtagen ved ord og eksotiske bogsaver.

Du kan også få atutotekst ved i stedet for ´F2´ at taste: ´mellemrum´, ´punktum´, ´backspace´.

Det kan være bekvemt ved fx iPhone. Det kan være bekvemt ved fx iPhone.

Der er også mulighed for autotekst ved at klikke i knappen ´Ord´.Ord
Du kan få autotekst ved at klikke i knappen 'Ord´ og derefter klikke i det ord du ønsker overført.
Der er flere muligheder for autotekst. Se Skriv hurtigt og se Symboler / specielle tegn.IT-format
Den samlede matematik-tekst kan ses i IT-format ved at klikke i ´IT-format´.
Det er muligt at skrive i og kopiere til den store firkant med IT-format.
Fx kan du kopiere en e-mail med IT-format til firkanten og konvertere til matematikformat.Send til aflevering
Når der klikkes i ´Send til aflevering´ sendes matematikteksten i IT-format med en e-mail.
Felterne med ´Opg.nr´., ´Elev-email´ og ´Lærer-email´ skal være udfyldt.
Lærer-email udfyldes ofte automatisk udfra skole og hold/klase; men kan overskrives.
Lærer-emails, som genereres automatisk, kan erhverves ved at sende en mail via dette link.Enheder / benævnelser

I midterste spalte kan du efter et regneudtryk skrive en enhed/benævnelse;
men der skal være mellemrum mellem regneudtrykket og enheden/benævnelsen, Fx 1,25*p kr.

Der må ikke være mellemrum i selve regneudtrykket.


Der kan højst skrives én benævnelse i forbindelse med et regneudtryk.

Man kan således fx skrive: (20+5) kr i stedet for 20 kr+5 kr.Vinkler
Vinkler angives i grader.
Det er pænest at skrive
° . fx: Sin(30°)
° fås ved at klikke i "Symboler / Speciellle tegn" eller på en pc ved at holde Alt-tasten nede og taste 248 på det numeriske tastatur.Facit kan gemmes

Facit kan gemmes i et bogstav ved fx at skrive: b=2*3
Du kan derefter længere nede skrive fx b+1 og få facit 7

Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver.

Alle facits huskes. Du kan fx skrive: 5+facit_B
facit_B har automatisk fået samme værdi som facit i linje B.
I stedet for facit_B kan du også skrive facitB, svar_B eller svarB.Procent

% kan både betragtes som enhed / benævnelse og som en del af tallet, fx: 20%=0,20.
Hvis den talværdi, der står sidst i regneudtrykket er anført i %, så bliver facit vist i %.

Eksempler:

(600/500-1)*100 %

Der er mellemrum før %, og facit bliver 20 med benævnelsen %. Altså 20 %

(600/500-1)*100%

Der er ikke mellemrum før % og facit bliver 20%

(600/500-1)*100%*1

% står ikke til sidst og facit bliver 0.20

100%*(600/500-1)

% står ikke til sidst og facit bliver 0.20
Guide & CAS og automatisk beregning

Ved hjælp af Guide & CAS kan du blive hjulpet til at regne forskellige typer opgaver, bl.a:

Geometri.
Tegning af en trekant.
Rentesregning.
Løsning af ligninger
Funktioner.
Grafer.
Regression
Residualplot
Regression i Excel
Differentiation.
Integration.
Statistik.

Alt sammen meget enkelt ved at udfylde små skemaer, der popper op.
For at lette betjeningen, er der i hvert popop-vindue et link, der viser hen til et demo-eksempel på et udfyldt skema.

For at give en velforklaret opgavebesvarelse, kan det ofte være hensigtsmæssigt efter automatisk beregning at ændre lidt i den tekst, der er skrevet automatisk.
Det kan også tit være hensigtsmæssigt at tilføje en ekstra linje i venstre spalte med
en konklusion / svarsætning, fx: Konkluson: Flagstangens højde er 7,25 meter.Funktioner
Du kan definere funktioner, men kun: f,  ,   F,   g,  og G
Du kan fx i midterste spalte skrive define f(x)=2x+3 eller blot f(x)=2x+3 og senere kan du fx skrive f(10) og få svaret 23.
Når du definerer funktioner, skal den uafhængige variable være x eller t (lille x/lille t)
Det er også tilaldt at bruge := eller =:  i stedet for = ,   fx:   f(x):=2x+3

Man kan i RegneRobot definere en funktion på 3 måder.
1) Man kan skrive funktions-definitionen i midterste spalte.
2) Man kan definere en funktion via ´Guide & CAS´ og vælge ´Funktion, definer en funktion´.
3) Man kan definere en funktion via ´Guide & CAS´ og vælge ´Differential- og integralregning´.

Den sidste metode er at foretrække, hvis man senere skal differentiere eller integrere funktionen.
Ved hjælp af Guide & CAS er det muligt at differentiere og integrere funktionerne f og g